ผักเสี้ยนฝรั่ง

ชื่อพื้นเมือง ผักเสี้ยนฝรั่ง

ชื่อสามัญ Spider Flower

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cleome spinosa L.

ชื่อวงศ์ CAPARIDACEAE (วงศ์กุ่ม

ผักเสี้ยนฝรั่ง (Cleome spinosa) ดอกสวย แต่กินไม่ได้