Hair coloring

นอกจากเรื่องที่กล่าวมาแล้ว ยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการทำสีผมอีก ซึ่งจะขอนำมาฝากและเล่าให้ฟังกดเพื่ออ่านต่อ